Настояще

Настоящото състояние на парк "Борисова градина" според препоръките на журито на Столична община при оценката на  конкурса за устройствена концепция включва следните проблеми:

1.      Нужда да не се допуска ново строитество на сгради в парка; Според данни на  екип "Кали":

Съществуващото застрояване в парка значително надвишава допустимите параметри по ОУП (особено в историческата част), като за спортните обекти е около 270%, а за парковата част около 150% (изчислено спрямо площта на съответния ПИ и общо за зоната).  (Цитат от анализ на екип „Кали“ - един от участниците в кункурса от 2015г)

2.      Нужда да не се допуска никаква намеса в резерватната част на парка (от езерето Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската могила до алея Яворов и североизточната част от тенискортовете „Академик“ - т.нар. "Дендрариум")

3.    Нужда от план за управление на биоразнообразието в парка

Проблемите в настоящото състояние на парк "Борисова градина" са доразвити чрез становища върху конкурса от 2015г на активни граждански участници:

  1. Сдружение "Форум" - бюлетин Брой 7, стр. 12
  2. Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт - становище по конкурса от 2015г
  3. Сдружение "Велоеволюция" - становище по конкурса от 2015г.

 

Съгласно Общия устройствен план на Столична община, резерватът на градинско-парковото изкуство „Княз-Борисова градина” е територия с териториално-устройствена (ТУ) защита и различните части от резервата попадат в два режима:

  1. с особена ТУ защита - резерват (Ткин 1а) и
  2. с превантивна устройствена защита – охр. зона на резерват защита (Ткин 1б)5.

По смисъла на тези определения резерватът е обект на Закона за защитените територии. По отношение на строителни дейности в тези територии чл. 13. от Закона за защитените територии посочва, че

„(1) Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитените територии се извършват в съответствие с режима на дейностите, установен по реда на този закон, със заповедта за обявяване и с

плана за управление на защитените територии, устройствените и технически планове и проекти; (2) Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяната на предназначението на

съществуващи обекти, за които не се изисква оценка на въздействието на околната среда, се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни

лица, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.“